Pensselipesu - čistič štětců a válečků 1 L

289 Kč / ks 238,84 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

Biologicky odbouratelný, bezrozpouštědlový prostředek na čištění malířského nářadí. Ideální pro čištění štětců a válečků po aplikaci vodou ředitelnými, olejovými a alkydovými nátěry.

Detailní informace

95% zboží skladem
95% zboží skladem
v Ostravě - Hrabové připravené k nákupu - vyzvednutí v prodejně Po - Pá 8:00 - 16:00
Dárky k vybraným produktům
Dárky k vybraným produktům
získáte zdarma velmi kvalitní pracovní pomůcky štětce, válečky značky ANZA

Detailní popis produktu

Bezrozpouštědlový čistící prostředek na čištění malířského nářadí.

Pro dosažení pěkného profesionálního povrchu při nátírání potřebujete použít kvalitní štětce a válečky. Kvalitní značkové štětce a válečky nejsou levné. Samozřejmě, aby nám štětce a válečky mohly sloužit řadu dalších nátěrů, můžeme se o ně postarat a udržet je čisté pomocí čistícího prostředku Pensselipesu. Na čištění malířského nářadí používejte tento prostředek nezředěný ihned po ukončení práce. Čistič je vhodný na odstranění olejových barev, alkydových barev nebo laků a vodou ředitelných disperzních barev z malířského nářadí. Pensselipesu snadno odstraní barvu ze štětců a udržuje štětiny měkké. Přípravek také vyčistí mírně zatvrdlé štětce. Nepoškodí dřevo, sklo, gumu ani plasty.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Malířské nářadí čistěte ihned po použití. Odstraňte přebytečnou barvu ze štětce, např. přitlačením štětin ke hraně plechovky. Štětec ponořte do nezředěného čistícího prostředku. Nechte působit přibližně 10 minut. Odstraňte přebytečnou směs barvy a Pensselipesu ze štětce a důkladně opláchněte vodou. V případě potřeby použijte mýdlo.
Mírně zatvrdlé štětce se také dají čistit pomocí Pensselipesu a to tak, že se namočí do čistícího prostředku v uzavřené nádobě po dobu přibližně 24 hodin. V případě potřeby postup zopakujte.
Pensselipesu je možné znovu použít: nechte použitý roztok odstát v uzavřené nádobě, dokud se na dně nádoby neusadí sediment. Čirý roztok Pensselipesu potom opatrně nalijte do jiné nádoby.
Malířské nářadí zůstane v dobrém stavu, pokud se uchovává v roztoku Pensselipesu v těsně uzavřené nádobě.

SKLADOVÁNÍ: Skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Přepravná a skladovací teplota musí být v rozmezí od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem

BALENÍ: obsah 1 L

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. 

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení (ES) 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů.
Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05

GHS05

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Obsahuje: alkoholy, C9-11, ethoxylované
Nebezpečné přípravky: 15% nebo více, ale méně než 30%: neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5%: fosfáty.

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, www.tikkurila.com

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: